Dla akcjonariuszy

ZAPROSZENIE NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE (28.06.2024)

Zarząd Spółki Miejski Klub Sportowy START S.A. z siedzibą w Lublinie na podstawie przepisu art. 395 § 1  w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2024  roku o godz. 10.30 w  Lublinie w Kancelarii Notarialnej Notariusz Aneta Zawiślak – Brygała  (adres:
ul. Pana Balcera 6b/U7, 20-631 Lublin)

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1) otwarcie zgromadzenia;

2) wybór przewodniczącego;

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) przyjęcie porządku obrad;

5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023,

6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;

7) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 r.;

8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu;

9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej,

10) wolne wnioski i dyskusja,

11) zamknięcie zgromadzenia.

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z rejestrów (KRS) wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Jednocześnie informujemy, iż ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało umieszczone na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami ( https://www.startlublin.pl/klub/dla-akcjonariuszy ).

Prosi się akcjonariuszy o przybycie 15 minut przed terminem rozpoczęcia obrad w celu dokonania niezbędnych formalności.

ZAPROSZENIE NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE (30.11.2023)

Zarząd Spółki Miejski Klub Sportowy START S.A. z siedzibą w Lublinie na podstawie przepisu art. 398 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2023 roku o godz. 12.45 w Kancelarii Notarialnej Agnieszka Drzymała-Dzioba, Aneta Zawiślak-Brygała s.c. (ul. Pana Balcera 6b/U7, 20-631 Lublin)

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1) otwarcie zgromadzenia;

2) wybór przewodniczącego;

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) przyjęcie porządku obrad;

5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

10) wolne wnioski i dyskusja,

11) zamknięcie zgromadzenia.

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z rejestrów (KRS) wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Jednocześnie informujemy, iż ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało umieszczone na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami ( https://www.startlublin.pl/klub/dla-akcjonariuszy).

Prosi się akcjonariuszy o przybycie 15 minut przed terminem rozpoczęcia obrad w celu dokonania niezbędnych formalności.

ZAPROSZENIE NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE (30.06.2023)

Zarząd Spółki Miejski Klub Sportowy START S.A. z siedzibą w Lublinie na podstawie przepisu art. 395 § 1  w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023  roku o godz. 11.00 w  Lublinie w Kancelarii Notarialnej Notariusz Aneta Zawiślak – Brygała  (adres: ul. Pana Balcera 6b/U7, 20-631 Lublin)

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1) otwarcie zgromadzenia;

2) wybór przewodniczącego;

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) przyjęcie porządku obrad;

5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022,

6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;

7) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 r.;

8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu;

9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej,

10) wolne wnioski i dyskusja,

11) zamknięcie zgromadzenia.

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z rejestrów (KRS) wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w odpisie z rejestru winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Jednocześnie informujemy, iż ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało umieszczone na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami (https://www.startlublin.pl/klub/dla-akcjonariuszy).

Prosi się akcjonariuszy o przybycie 15 minut przed terminem rozpoczęcia obrad w celu dokonania niezbędnych formalności.

ZAPROSZENIE NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE (30.09.2022)

Zarząd Spółki Miejski Klub Sportowy START S.A. z siedzibą w Lublinie na podstawie przepisu art. 395 § 1  w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 września 2022  roku o godz. 11.00 w  Lublinie w Kancelarii Notarialnej Notariusz Aneta Zawiślak – Brygała  (adres: ul. Pana Balcera 6b/U7, 20-631 Lublin)

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1. otwarcie zgromadzenia;
2. wybór przewodniczącego;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021,
6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
7. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za 2021 r.;
8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu;
9. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej,
10. wolne wnioski i dyskusja,
11. zamknięcie zgromadzenia.

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z rejestrów (KRS) wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w odpisie z rejestru winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Jednocześnie informujemy, iż ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało umieszczone na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami ( https://www.startlublin.pl/klub/dla-akcjonariuszy).

Prosi się akcjonariuszy o przybycie 15 minut przed terminem rozpoczęcia obrad w celu dokonania niezbędnych formalności.

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE (09.11.2021)

Zarząd Spółki Miejski Klub Sportowy START S.A. z siedzibą w Lublinie na podstawie przepisu art. 398 § 1 w związku z art. 399 § 1 i 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 9 listopada 2021  roku o godz. 10.30 w  Lublinie w Kancelarii Notarialnej Notariusz Aneta Zawiślak – Brygała (adres: ul. Pana Balcera 6b/U7, 20-631 Lublin).

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1. otwarcie zgromadzenia;
2. wybór przewodniczącego;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do  przyjęcie porządku obrad;
4. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie;
5. wolne wnioski i dyskusja;
6. zamknięcie zgromadzenia.

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z rejestrów (KRS) wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Prosi się akcjonariuszy o przybycie 15 minut przed terminem rozpoczęcia obrad w celu dokonania niezbędnych formalności.

ZAPROSZENIE NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE (30.09.2021)

Zarząd Spółki Miejski Klub Sportowy START S.A. z siedzibą w Lublinie na podstawie przepisu art. 395 § 1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 września 2021 roku o godz. 10.15 w Lublinie w Kancelarii Notarialnej Notariusz Aneta Zawiślak – Brygała (adres: ul. Pana Balcera 6b/U7, 20-631 Lublin)

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

otwarcie zgromadzenia;
wybór przewodniczącego;
stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
przyjęcie porządku obrad;
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020;
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 r.;
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu;
podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej,
wolne wnioski i dyskusja;
zamknięcie zgromadzenia.
Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z rejestrów (KRS) wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.


Prosi się akcjonariuszy o przybycie 15 minut przed terminem rozpoczęcia obrad w celu dokonania niezbędnych formalności.

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Miejski Klub Sportowy START Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000395653 (dalej: Spółka) uprzejmie informuje, iż w wykonaniu Uchwały nr 10/2020 z dnia 30 września 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy w dniu 30 września 2020 roku została zawarta przez Spółkę z Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Zawarcie Umowy jest następstwem obowiązków nałożonych na Spółkę przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798, z późn. zm.) (dalej: Ustawa).

Mając na uwadze powyższe działając na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 w zw. z art. 17 Ustawy  wzywamy Państwa – jako Akcjonariusza Spółki - do złożenia dokumentów akcji Spółki w Biurze Zarządu Spółki w Lublinie przy ul. Montażowej 16. Złożenie dokumentów akcji zostanie potwierdzone pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Zgodnie z dyspozycją art. 16 Ustawy „1. Spółka wzywa akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w spółce oraz udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki.” 2. Wezwania, o których mowa w ust. 1, nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie. Pierwszego wezwania dokonuje się do dnia 30 września 2020 r. 3. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.”.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 15 zdanie pierwsze Ustawy „Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. (…).” 

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Miejski Klub Sportowy START Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000395653 (dalej: Spółka) uprzejmie informuje, iż w wykonaniu Uchwały nr 10/2020 z dnia 30 września 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy w dniu 30 września 2020 roku została zawarta przez Spółkę z Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Zawarcie Umowy jest następstwem obowiązków nałożonych na Spółkę przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798, z późn. zm.) (dalej: Ustawa).

Mając na uwadze powyższe działając na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 w zw. z art. 17 Ustawy  wzywamy Państwa – jako Akcjonariusza Spółki - do złożenia dokumentów akcji Spółki w Biurze Zarządu Spółki w Lublinie przy ul. Montażowej 16. Złożenie dokumentów akcji zostanie potwierdzone pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Zgodnie z dyspozycją art. 16 Ustawy „1. Spółka wzywa akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w spółce oraz udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki.” 2. Wezwania, o których mowa w ust. 1, nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie. Pierwszego wezwania dokonuje się do dnia 30 września 2020 r. 3. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.”.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 15 zdanie pierwsze Ustawy „Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. (…).” 

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Miejski Klub Sportowy START Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000395653 (dalej: Spółka) uprzejmie informuje, iż w wykonaniu Uchwały nr 10/2020 z dnia 30 września 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy w dniu 30 września 2020 roku została zawarta przez Spółkę z Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Zawarcie Umowy jest następstwem obowiązków nałożonych na Spółkę przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798, z późn. zm.) (dalej: Ustawa).

Mając na uwadze powyższe działając na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 w zw. z art. 17 Ustawy  wzywamy Państwa – jako Akcjonariusza Spółki - do złożenia dokumentów akcji Spółki w Biurze Zarządu Spółki w Lublinie przy ul. Montażowej 16. Złożenie dokumentów akcji zostanie potwierdzone pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Zgodnie z dyspozycją art. 16 Ustawy „1. Spółka wzywa akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w spółce oraz udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki.” 2. Wezwania, o których mowa w ust. 1, nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie. Pierwszego wezwania dokonuje się do dnia 30 września 2020 r. 3. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.”.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 15 zdanie pierwsze Ustawy „Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. (…).” 

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Miejski Klub Sportowy START Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000395653 (dalej: Spółka) uprzejmie informuje, iż w wykonaniu Uchwały nr 10/2020 z dnia 30 września 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy w dniu 30 września 2020 roku została zawarta przez Spółkę z Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Zawarcie Umowy jest następstwem obowiązków nałożonych na Spółkę przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798, z późn. zm.) (dalej: Ustawa).

Mając na uwadze powyższe działając na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 w zw. z art. 17 Ustawy  wzywamy Państwa – jako Akcjonariusza Spółki - do złożenia dokumentów akcji Spółki w Biurze Zarządu Spółki w Lublinie przy ul. Montażowej 16. Złożenie dokumentów akcji zostanie potwierdzone pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Zgodnie z dyspozycją art. 16 Ustawy „1. Spółka wzywa akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w spółce oraz udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki.” 2. Wezwania, o których mowa w ust. 1, nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie. Pierwszego wezwania dokonuje się do dnia 30 września 2020 r. 3. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.”.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 15 zdanie pierwsze Ustawy „Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. (…).” 

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Miejski Klub Sportowy START Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000395653 (dalej: Spółka) uprzejmie informuje, iż w wykonaniu Uchwały nr 10/2020 z dnia 30 września 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy w dniu 30 września 2020 roku została zawarta przez Spółkę z Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Zawarcie Umowy jest następstwem obowiązków nałożonych na Spółkę przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798, z późn. zm.) (dalej: Ustawa).

Mając na uwadze powyższe działając na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 w zw. z art. 17 Ustawy  wzywamy Państwa – jako Akcjonariusza Spółki - do złożenia dokumentów akcji Spółki w Biurze Zarządu Spółki w Lublinie przy ul. Montażowej 16. Złożenie dokumentów akcji zostanie potwierdzone pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Zgodnie z dyspozycją art. 16 Ustawy „1. Spółka wzywa akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w spółce oraz udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki.” 2. Wezwania, o których mowa w ust. 1, nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie. Pierwszego wezwania dokonuje się do dnia 30 września 2020 r. 3. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.”.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 15 zdanie pierwsze Ustawy „Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. (…).” 

DLA AKCJONARIUSZY

Miejski Klub Sportowy START  Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Montażowa 16, 20-214 Lublin, wpisana jest do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000395653, NIP: 946-26-32-992, REGON: 061249278, kapitał zakładowy wynosi 1.880.000,00zł opłacony w całości.

Szanowni Państwo,

w związku wejściem w życie w dniu 20.09.2019 r. Ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, iż od dnia 01.01.2021 wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych. Najpóźniej do dnia 31.12.2020 akcjonariusze Spółki zobligowani będą złożyć w Spółce dokumenty akcji. Oznacza to, że od 2021 roku akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną. Akcje (w formie elektronicznej) będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, a z kolei rejestr taki mogą prowadzić jedynie podmioty do tego uprawnione (na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi).

Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

Lublin

Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

LublinPARTNER GŁÓWNY
LubelskiePartner Strategiczny
KGSSponsor Tytularny
Polski CukierSponsor Tytularny
PerłaSPONSOR STRATEGICZNY
Nasi partnerzy